Volley Ball

Shivjeet

Captain

Kaveri Kala

Captain

D S Thejesh

Girdhari Jakhar

Vivek Arora

Ajay Singh Dhayal

Shobhit Gupta

Manmohan Meena

Ravi Malik

Shivjeet Singh

Prasanth Kumar

Hitesh Maan

Sourabh Sarkar

Kaveri Kala

Deepali Singh

Aashima Goyal

Rani Singh

Anushka Herale

Anshu Pawar

Vice-Captain

Divya Nigam

Shalini Gupta

Ayushi Agrawal

Shantanu Mathankar

Vice-Captain