Volley Ball

Tushar Thote

Captain

Shenoy Rutha Ratnakar

Captain

D S Thejesh

Girdhari Jakhar

Vivek Arora

Ajay Singh Dhayal

Shobhit Gupta

Manmohan Meena

Ravi Malik

Shivjeet Singh

Prasanth Kumar

Hitesh Maan

Sourabh Sarkar

Kaveri Kala

Deepali Singh

Aashima Goyal

Rani Singh

Anushka Herale

Anshu Pawar

Divya Nigam

Shalini Gupta

Ayushi Agrawal