Squash

Prateek Gurnani

Captain

Sunint Khurana

Vice-Captain