Squash

Abhimanyu Dubey

Captain

Prateek Gurnani

Vice-Captain

Arjit Singh