Cricket

Neeraj Meena

Captain

Udaiveer Singh

Vice-Captain

Kumar Sahaj

Moolchand

Sumit Sharma

Pratik Gaurav

Rohan Tomar

Dhruv Sood

Abhishek Kumar

Keshav

Aditya Jagrat

Adarsh Sahu

Yash Tiwary

Shubham Ar

Devilal

Sagar Goyal