Cricket

Kumar Sahaj

Captain

Neeraj Meena

Vice-Captain

Moolchand

Sumit Sharma

Udaiveer Singh

Pratik Gaurav

Rohan Tomar

Dhruv Sood

Abhishek Kumar

Keshav

Aditya Jagrat

Adarsh Sahu

Yash Tiwary

Shubham Ar

Devilal

Sagar Goyal