Basketball

Bhargava Bhat

Captain

Twinkle Janagal

Captain

Siddhant Pradhan

Vice-Captain

Mallika Singla

Vice-Captain

Ashish Kumar

Gaurav Singh Mann

Bhargava Bhat

Ritvik Singh

Pawan Joon

Prateek Kaleshwarwar

Rajat Kharbanda

Akhil Kajala

Chaitanya Phuloria

Krishna Choudhary

Malika Singla

Twinkle Janagal

Tanushrii Babu Ramesh

Anuja Trivedi

Poorvi Jain

Divya Garg

Swati Agrawal