Aquatics

Abhay Karol

Captain

Akanshu Verma

Parth Chopra

Gaurav Singh Choudhary

Aditya Kotia

Animesh Sharma

Yash Malviya

Yogesh Kumar Singh

Utkarsh Shahi

Shubham Singh Tanwar

G S M Rishikesh Reddy

Bhakti Agrawal

Vrittika Bagadia

Saumya Goyal

Kamya Iyer

Sukriti Gupta

Kamya Iyer

Captain

Abhishek Yadav

Vice-Captain

Sukriti Gupta

Vice-Captain