Aquatics

Dhritiraj Das

Captain

Apoorva Pradhan

Captain

Abhay Karol

Abhishek Yadav

Akanshu Verma

Parth Chopra

Gaurav Singh Choudhary

Aditya Kotia

Animesh Sharma

Yash Malviya

Yogesh Kumar Singh

Utkarsh Shahi

Shubham Singh Tanwar

G S M Rishikesh Reddy

Bhakti Agrawal

Vrittika Bagadia

Saumya Goyal

Kamya Iyer

Sukriti Gupta